Provozní řád

Centrum nových sportů
E. Beneše 1411/38
Hradec Králové 12, 500 12
CNS Fitness s.r.o.
IČO: 046 39 464

Zodpovědný vedoucí : Hana Lungriková

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

Návštěvník Centra nových sportů je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.

Návštěvník zároveň plně souhlasí s podmínkami rezervačního systému.

I. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM
 1. Služby lze objednávat osobně, telefonicky nebo pomocí online rezervací. Při příchodu na recepci ohlásíte jméno pod kterým jste objednáni.

 2. Pro vystavení členské karty se zpracovávají informace: jméno, příjmení, email, telefon, Tyto údaje budou chráněny proti zneužití a použity pouze pro účely CNS. Členská karta je vystavena na jméno a je nepřenosná.

 3. Vstup do prostoru CNS je možný jen s rezervací, platnou permanentkou či zaplaceným jednorázovým vstupem.

 4. V případě skupinového cvičení má objednatel právo službu zrušit do 12 hodin před rezervovaným časem. Při pozdním zrušení služby má provozovatel právo si účtovat STORNO POPLATEK 100% z konečné ceny služby.

 5. Kredit má platnost 12 měsíců od data dobití. Pokud nedojde k vyčerpání kreditu do 12 měsíců od posledního dobití, zůstatek kreditu propadá. Kredit lze využít na vstup do fitness, vstup na skupinové lekce, solárium či potravinové doplňky a nápoje.


II. POKYNY PRO POBYT V AREÁLU CNS
 1. Zákazník CNS je povinen řídit se provozním řádem a pokyny zaměstnanců. Objednáním služby nebo zaplacením předplatného zákazník stvrzuje, že byl s provozním řádem seznámen, porozuměl jeho znění a zavazuje se ho dodržovat.

 2. Zákazník musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší, je mu vstup do areálu sportovního centra povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodič, sourozenec, trenér, učitel,...). Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilé osoby, je povinna se ji neustále věnovat a nenechat ji bez dozoru.

 3. Vstup do sportovního centra je povolen pouze v čisté sportovní obuvi a vhodném sportovním oblečení.

 4. Každý návštěvník sportovního centra musí používat při cvičení ručník, pro podložení částí těla, které přijdou do kontaktu s posilovacími stroji a dalším vybavením. Ručníky lze zapůjčit.

 5. Provozovatel nenese odpovědnost za úrazy. Návštěvníci používají zařízení na vlastní nebezpečí. Před použitím zařízení se přesvědčí, zda veškerá zařízení nevykazují závady bránící bezpečnému používání. V opačném případě je povinen závadu nahlásit provozovateli.

 6. Návštěvník je povinen používat stroje a vybavení sportovního centra v souladu s jejich určením.

 7. Všechny lekce cvičebních programů jsou vedeny řádně vyškolenými instruktory.

 8. Provozovatel má právo vykázat z prostoru osoby neupravené, opilé či jinak nezpůsobilé k pobytu v CNS.

 9. Kontrola a údržba strojů probíhá podle doporučení výrobce nebo dle potřeby.


III. POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽEB MIMO SPORTOVIŠTĚ
 1. Návštěvník je povinen vyklidit při odchodu šatní skříňku a zanechat ji odemčenou. Skříňky uzamčené po ukončení otevírací doby budou vyklizeny provozovatelem bez náhrady škody.

 2. Šatní skříňka slouží pouze k uložení šatstva. Cenné věci je povinen zákazník uschovat u obsluhy na recepci.

 3. Za ztrátu těchto věcí ze skříňky v šatně nenese provozovatel sportovního centra žádnou zodpovědnost.

 4. Veškeré fotky a videa zákazníků pořízené ve sportovním centru CNS jsou zveřejňovány pouze s výslovným souhlasem zaznamenávaných osob a slouží výhradně k prezentaci sportovního centra

 5. Návštěvník je povinen dodržovat zákazy a příkazy uvedené na Požárních řádech. V případě požáru se všechny osoby zdržující se v prostorách sportovního centra řídí Požárními poplachovými směrnicemi.


Děkujeme, že akceptujete naše podmínky.
 
 
PROVOZNÍ ŘÁD CNS Fitness s. r. o. (CNS)
Cookies Aby rezervační systém fungoval tak, jak má (souhlas s cookies)